Slogan

Ngữ Văn - Tiếng Anh Xem tất cả

Rèn luyện các kĩ năng đọc và viết cho học sinh lớp 10, 11

Chuyên đề tháng 2 :

Rèn luyện các kĩ năng đọc và viết cho học sinh lớp 10, 11

   

A. Rèn luyện các kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 10, 11

    Học sinh cần xác định được rằng: mục tiêu cuối cùng phải đạt được của việc đọc
là hiểu được văn bản, lấy được và sở lý được những thông tin cần thiết cho mục
đích riêng của mình.

I. Các kỹ năng đọc

Để đảm bảo cho học sinh có được các kỹ năng đọc hiểu thông thạo khi đọc,
người đọc cần có các kỹ năng khác như :
- Kỹ năng đọc để tìm ra những thông tin cần thiết (scanning)
- Kỹ năng đọc lướt tổng quát để lấy nội dung chính (skimming)
- Kỹ năng đọc phán đoán trước khi đọc.
- Kỹ năng đoán từ chưa biết trong ngữ cảnh.
- Kỹ năng sử dụng từ điển.

II. Các loại đọc cơ bản (Reading types)

 Học sinh cần phân biệt được những loại đọc cơ bản và mục đích của
từng loại. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về các loại đọc cơ bản, nhưng nếu
dựa trên tiêu chí cách thức đọc chúng ta phân thành các loại như sau:
1. Đọc nhanh để hiểu ý tổng quát. ( Skimming for gist).

Là cách đọc lướt tổng quát để nắm ý chính và nắm được nội dung chính
của đoạn văn và tìm ra một tựa đề phù hợp với nội dung của đoạn văn trong một
thời gian nhất định.
2. Đọc lướt để tìm thông tin cụ thể. ( Scanning for specific information )
Là cách đọc lướt để lấy thông tin cần thiết trong một thời gian nhất định;
là cách đặt câu hỏi về một thông tin cụ thể có trong đoạn văn; là những trò chơi
tìm thông tin trong thời gian ngắn nhất.
3. Hiểu mối liên quan giữa các câu và mệnh đề. (Understading the relationship between sentences and clauses)
Là cách sắp xếp lại câu hay đoạn văn tìm những yếu tố có chức năng nối
kết với những yếu tố khác trong văn bản (Ví dụ: từ nối, đại từ, động từ thay thế
do, does, did.); cung cấp từ nối cho một văn bản; đoán trước dòng tiếp theo từ
nối trong một văn bản là gì.
4. Đọc thêm (Extensive reading)
Là cách sử dụng cho các bài đọc trong các bài ôn tập hoặc đọc thêm hoặc
qua các truyện ngắn được viết lại phù hợp với trình độ của học sinh.

5. Đọc sâu (Intensive reading)

Là các dạng bài tập chuyển dịch thông tin; ghi lại diễn
tiến sự việc xảy ra trong văn bản; trả lời câu hỏi đúng - sai. (True-False
question); đọc để bổ sung cho nhau (Jigsaw reading). Ngoài các kỹ năng trên khi
dạy đọc hiểu giáo viên cần quan tâm một số loại đọc khác như: kỹ năng đọc to
thành lời để rèn phát âm, kỹ năng phán đoán để xác định nội dung chính, kỹ
năng đoán từ chưa biết qua ngữ cảnh của bài đọc, kỹ năng sử dụng từ điển...
II. Các dạng câu hỏi (Reading questions) thường gặp trong bài đọc hiểu môn Tiếng Anh 10, 11
Câu hỏi ý chính toàn đoạn (main idea questions)
Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions)
Chi tiết được nhắc đến trong bài (stated detail questions)

Chi tiết không được nhắc đến trong bài (unstated detail questions)
Câu hỏi từ vựng (vocabulary questions)
Câu hỏi ngụ ý (inference questions)
…………………….
Ví dụ: Câu hỏi ý chính toàn đoạn (main idea questions)
Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong các bài tập đọc hiểu nhằm mục đích
kiểm tra kĩ năng đọc lướt (skimming) và tìm ý chính trong đoạn văn. Vì thế,
chúng ta đừng quá đi sâu vào chi tiết hay từ mới mà chỉ cần chú ý đến cấu trúc
và những từ khóa (key words) trong bài mà thôi.

- Một đoạn văn có thể được trình bày theo các cấu trúc sau:
     Theo trình tự Thời Gian (time order), Theo cấu trúc Nguyên nhân - Kết quả
(Cause-Effect), Theo cấu trúc Định nghĩa- Ví dụ (Definition-Example), Theo
cấu trúc so sánh (Comparison-Contrast)
- Để nhận ra cấu trúc của bài viết không khó. Chúng ta chỉ cần chú ý đến
một số dấu hiệu.

 Ví dụ:
-Trình tự thời gian thường có dấu hiệu là các trạng ngữ chỉ thời gian (at first,
then, after that, v.v.).
-Cấu trúc Nguyên nhân-kết quả thường có dấu hiệu là các từ nối: because, since,
as, lead to, as a result, v.v.
-Từ khóa trong bài thường được lặp lại y nguyên hoặc được thay thế bởi một từ
đồng nghĩa. Dựa vào những từ khóa này, ta có thể suy luận ra ý chính toàn đoạn
văn.
Trước khi đến với ví dụ cụ thể, chúng ta hãy cùng tìm cách nhận biết dạng câu
hỏi này. Có rất nhiều cách ra đề câu hỏi về ý chính của đoạn văn.
Ví dụ :What is the topic of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)

What is the subject of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)
What is the main idea of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)
What is the author's main point in the passage? (Đâu là ý chính của tác giả trong đoạn văn?)
With what is the author primarily concerned? (Tác giả đề cập chính đến vấn đề nào?)
Which of the following would be the best title? (Đâu là tiêu đề hợp lý nhất cho đoạn văn?)


Để trả lời dạng câu hỏi này, chúng ta làm như sau:
1. Đọc dòng đầu tiên của đoạn văn
2. Tìm mối liên hệ giữa những dòng đầu tiên của đoạn văn.
3. Đọc lướt qua những dòng còn lại, kiểm tra liệu ý chính của những dòng đầu
tiên có đúng với những dòng còn lại hay không. Trong quá trình đọc chú ý đến
những từ khóa được lặp đi lặp lại hay những từ đồng nghĩa.
4. Loại bỏ phương án sai. Phương án sai là những phương án: Không tìm được
thông tin trong bài, Trái với thông tin đề cập trong bài, Quá chi tiết (thông tin về
thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể)
Ví dụ: Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in
Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Because of terrible
weather in winter, his physical education students were indoors rather than
outdoors. They really did not like the idea of boring, repetitive exercises and
preferred the excitement and challenge of a game. Naismith figured out a team
sport that could be played indoors on a gymnasium floor, that involved a lot of

running, that kept all team members involved, and that did not allow the
tackling and physical contact of American style football.
Câu hỏi: What is the topic of this passage?
A. The life of James Naismith
B. The history of sports
C. Physical education and exercise
D. The origin of basketball

Câu đầu tiên của đoạn văn đề cập đến “basketball was invented” (Môn
bóng rổ ra đời), vậy ý chính của đoạn văn có thể có liên quan đến môn bóng rổ.
Chúng ta tiếp tục đọc qua các dòng còn lại, và thấy rất nhiều từ liên quan đến
thể thao ví dụ “game, physical contact, running”.
Để có thể chắc chắn về câu trả lời của mình, chúng ta không thể không
điểm qua các phương án trả lời.
A. The life of James Naismith: cuộc đời của James Naismith
B. The history of sports: lịch sử các môn thể thao
C. Physical education and exercise: giáo dục thể chất và thể dục
D. The origin of basketball: Nguồn gốc môn bóng rổ
Chúng ta dễ dàng loại A vì James Naismith chỉ được nhắc đến như người
phát minh ra bộ môn thể thao bóng rổ, chứ không có thông tin về cuộc đời, sự
nghiệp của ông. Đáp án B bị loại vì chỉ có duy nhất môn bóng rổ được nhắc đến
trong đoạn văn, không có thông tin về các môn thể thao khác nên không thể là
‘history of sports’. Ta loại đáp án C vì thông tin về Physical education chỉ được
nhắc đến một lần trong đoạn văn và không có thông tin hỗ trợ thêm. Vậy đáp án
chính xác phải là D: nguồn gốc môn bóng rổ. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy
các thông tin hỗ trợ đáp án trên: người sáng lập ra bộ môn bóng rổ, thời điểm ra
đời, nguyên nhân, đặc điểm riêng. Vậy đáp án D là đáp án chính xác.


Tuy nhiên, với những loại câu hỏi khác, ta làm theo các bước sau:

- Đọc từng câu hỏi và tìm nội dung những câu hỏi đó trong phần nào của
đoạn văn ( định vị chỗ chứa thông tin trả lời câu hỏi đó trong bài đọc).
- Đọc kĩ lại câu hỏi để hiểu rõ câu hỏi đó muốn hỏi về vấn đề gì.
- Đọc kĩ lại phần có chứa thông tin trả lời cho câu hỏi đó.
- Đọc kĩ 4 phương án lựa chọn để tìm đáp án gần nhất với nội dung có
phần thong tin trả lời cho câu hỏi (chú ý các từ đồng nghĩa, ngược nghĩa).
       Trên đây là các bước làm các dạng câu hỏi đọc hiểu. Để có thể chắc chắn về câu trả lời của mình, chúng ta bắt buộc làm qua những bước trên. Tuy nhiên,với sự luyện tập, chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Ban đầu có những bạn phải mất đến hai, ba phút để trả lời một câu hỏi đọc hiểu, dần dần khi các bạn đã thành thạo kĩ năng và có vốn từ vựng đủ dùng, các bạn sẽ chỉ mất 30 giây hay 1 phút cho mỗi câu.

 

B. Rèn luyện các kĩ năng viết cho học sinh lớp 10, 11

Cải thiện viết tiếng Anh hiệu quả, bạn nên luyện viết với các bước như sau:

Bước 1: Xác định hướng viết bài

Việc đầu tiên bạn cần làm chính là đọc và phân tích đề bài. Việc này sẽ giúp bạn định hướng viết bài và nghiên cứu tài liệu theo chủ đề đó. Sau đó, bạn cần trả lời 3 câu hỏi:

  • Mục đích của bài viết là gì?
  • Trong bài viết có những phần nào quan trọng?
  • Bạn muốn người đọc hướng tới mục tiêu nào?

Bước 2: Lên dàn ý cho bài viết (outline)

Trước khi viết bài, việc quan trọng cần làm là lên dàn ý cho bài viết. Nếu cần viết bài luận hay bài viết đầy đủ, bạn cần gạch các luận điểm quan trọng trước. Sau đó, phát triển các ý phụ, luận cứ đi cùng. Việc này sẽ giúp bạn không bị sót/ thiếu ý và phân bổ bài viết mạch lạc, đúng chủ đề. 

Thường có 3 phần cơ bản trong một bài viết:

  • Mở đầu: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề của bài viết.
  • Thân bài: Diễn giải vấn đề bằng các luận điểm, luận cứ và minh họa. Bạn có thể chia thành nhiều đoạn nhỏ để người đọc dễ theo dõi.
  • Kết bài: Tóm tắt lại vấn đề và tổng kết bài.

Bước 3: Chọn lựa cấu trúc, ngữ pháp cần thiết

Sau khi làm xong dàn ý, bạn nên sắp xếp các cấu trúc ngữ pháp vào theo các phần luận điểm. Mỗi vấn đề nên có cách trình bày khác nhau. Như vậy bài viết của bạn sẽ gây ấn tượng với người đọc.

Bước 4: Viết thẳng vào vấn đề

Hãy viết thẳng vào vấn đề và viết mạch lạc, dễ hiểu nhất. Nếu ngữ pháp, từ vựng của bạn chưa mạnh, đừng dùng những mẫu câu quá khó hiểu. Vì khi mất thời gian nghĩ những câu khó, sẽ làm bạn mất nhiều thời gian và có thể gây ra lỗi sai.

Bước 5: Rà soát và sửa lỗi (correcting mistakes)

Đây là bước cuối cùng để hoàn thiện bài viết của bạn. Hãy xem lại toàn bộ nội dung bài viết xem có sai sót ở đâu để chỉnh sửa kịp thời.

Một số website giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh hiệu quả

1. NoRedink.com

Bạn muốn nâng cao ngữ pháp cùng với kỹ năng viết tiếng Anh thì trang web này là công cụ vô cùng phù hợp với bạn. Tại đây, NoRedInk.com sẽ giúp bạn chỉnh các lỗi sai ngữ pháp để giúp bài văn của bạn chính xác, dễ đọc hiểu hơn.

2. Grammarly

Đây là trang web có khả năng double-check (kiểm tra 2 lần). Grammarly sẽ kiểm tra và tổng hợp lại những lỗi bạn thường gặp nhất trong bài. Cùng khi đó, trang web này có khả năng check đạo văn bào viết. Grammarly gồm đa dạng các chủ đề về học thuật, việc làm, kỹ thuật… Mặc dù công cụ này mất phí nhưng bạn có thể sử dụng thường xuyên để nâng cao kỹ năng viết của mình.

3. Readability-Score.com

Nếu bạn thường xuyên sử dụng các ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp phức tạp thì hãy dùng Readability-Score.com để chỉnh sửa lỗi sai. Nó giúp bài viết của bạn trở nên dễ hiểu, mạch lạc; đa dạng về ngôn từ và cấu trúc câu; chỉnh sửa được những ngữ pháp sai trong bài hiệu quả.

 

Số lượt truy cập